Ryttermærkeuddannelsen

Vores mål med vores ryttermærkeuddannelsen er at give alle en mulighed for at blive undervist på et niveau og med de  hjælpe midler der skal til for at den enkelte rytter kan tage intro og basismærker.

Vi bruger længere tid

Vi er grundige og sikre os at en ting er lært før vi går videre til det næste

Vi tilbyder hjælpere og hjælpemidler

Undervisningen ligger om lørdagen fra kl. 10.00 til kl. 12.00 eller om torsdagen fra kl. 19.00 til kl. 21.00

se dato for afholdes af de forskellige kurser i kalenderen.

 

De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:

at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt
at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og plejeryttermarke-org-hs
at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag.

Struktur:

Ryttermærkeuddannelsen er et kronologisk forløb, hvor der kan startes på 3 forskellige niveauer. Der kan startes med Intromærkerne, Ryttermærke 1 eller Ryttermærke 3. Det er underviserens vurdering af elevens alder og forudsætning, der er bestemmende for startniveauet.

Intromærkerne er et introforløb til ryttermærkerne til brug i den daglige rideskoleundervisning. Intromærkerne består indholdsmæssigt af elementer fra ryttermærke 1, således at det første ryttermærker ikke bliver så stor en mundfuld for de yngre ryttere. Det er den daglige underviser, der underviser og bedømmer. Til intromærkerne hører et intropas, hvor underviseren kvitterer efterhånden som eleven magter de forskellige opgaver og øvelser.

Basismærkerne er rygraden i ryttermærkerne, idet de udgør den fundamentale sikkerhedsmæssige uddannelse. Mærkerne skal tages fortløbende, alle prøver indeholder også stof fra de foregående mærker. De bedømmes af en ryttermærkedommer. Beståelse af Ryttermærke 3 betragtes som gennemført basisuddannelse i ryttermærkerne.

 

Aldersrelationer

Undervisningsmaterialet er bygget op som spiralundervisning, hvor man vender tilbage til emner fra tidligere mærker og bygger videre på disse. Den bedste læringsproces opnås således ved at tage alle ryttermærkerne i kronologisk orden. Det er meget vigtigt for forbundet, at børn får en positiv oplevelse med ryttermærkerne og at selve prøven bliver en god erfaring.

Intromærke 1 og 2:
Dette er målrettet nybegyndere og børn før skolealderen. Det er primært færdigheder omkring håndtering af hesten, som rytteren skal beherske. Det er typisk rideskoleunderviseren, der fungerer som både underviser og dommer. Undervisningen er altså integreret på rideskoleholdene og færdighederne vurderes løbende uden en reel prøve.

Ryttermærke 1:
Dette er målrettet børn i skolealderen fra 7 år og opefter. Herfra vil alle prøverne blive bedømt af en ryttermærkedommer. Da ryttermærke 1 formentlig er barnet første oplevelse med at skulle tage en prøve, er der ingen teoretisk prøve. Prøven er kun praktisk og sker i en mundtlig dialog med dommeren.

Ryttermærke 2:
Dette er målrettet børn i skolealderen fra 8 år og opefter. Herfra vil alle prøverne bestå af både en praktisk og en teoretisk del. Dette er formentligt barnets første oplevelse med en skriftlig prøve, hvorfor det vil give barnet sikkerhed at have mødt dommeren tidligere ved en ryttermærke 1 prøve.

Ryttermærke 3:
Dette er målrettet gruppen fra 10 år og opefter. Det er muligt at påbegynde ryttermærkeundervisningen på dette niveau, men det anbefales kun til voksne ryttere med stor erfaring. Børn og unge der har taget de foregående ryttermærker, vil grundet spiralundervisningen opleve at have en basisviden at knytte den nye viden op på. Da mærket afslutter basisuddannelsen for ryttermærkerne, vil selve prøven også indeholde emner fra de foregående mærker. Mærket er ligeledes et krav for at kunne indløse en rytterlicens fra det kalenderår rytteren fylder 12 år.

Ryttermærke 4:
Dette er målrettet gruppen fra 12 år og opefter. Til dette mærke hører der også en rideprøve. Rideprøven kan tages i forbindelse med en stævnedeltagelse i den disciplin der ønskes. Rytteren skal blot selv huske at medbringe en rideprøveblanket til dommeren. Mærket er ligeledes et krav for at kunne indløse en rytterlicens fra det kalenderår rytteren fylder 13 år.

Ryttermærke 5:
Dette er målrettet gruppen fra 14 år og opefter som påtænker eller har egen hest.

Fælles for ryttermærke 1-5:
Som undervisningsmateriale er der udformet et elevhæfte, som dog ikke kan stå alene. Underviseren har en undervisermappe og de tilhørende grundbøger. Der stilles ikke krav til underviseren, men forbundet opfordrer til at undervisere skal have taget ryttermærkeunderviserkurset. Prøven foregår hos en Ryttermærkedommer, der er en uddannet official under Dansk Ride Forbund. Det er forbundets klubber, som udbyder og afholder ryttermærkeprøver.